Sejsmika

Metoda sejsmiczna polega na wywołaniu sztucznej fali sejsmicznej, obserwowaniu jej przebiegu i wydzieleniu ośrodków różniących się sprężystością. Podstawą interpretacji w tych metodach są hodografy odpowiednich typów fal, czyli zależności czasu przejścia fali sejsmicznej od odległości od punktu wzbudzania do detektora.
Na podstawie hodografów określić można właściwy model budowy wgłębnej ośrodka geologicznego, wyznaczyć prędkości rozchodzenia się fal sejsmicznych w ośrodku skalnym, które pozwalają na identyfikację typu skał ,a także ich porowatości, spękania itd. oraz określić głębokość, na której występują granice własności sprężystych różnicujących dany ośrodek.

 

 

Dla pomiaru prędkości fali stosuje się wielokanałowe sejsmografy – urządzenia pozwalające na elektroniczne wzmocnienie, wyświetlenie i zarejestrowanie przebiegu fali wzbudzonej w badanym ośrodku. Dane przebiegu fali rejestrowane są za pomocą geofonów umieszczonych na powierzchni gruntu i połączonych z sejsmografem.

 

 

Firma GeoVolt prowadzi badania sejsmiczne w postaci:
-profilowań refrakcyjnych
-tomografii refrakcyjnej
-MASW – wielkokanałowa analiza fal powieszchniowych

 

Przygotowanie terenów pod budowę tuneli, zapór dróg i autostrad, badanie stanu wiaduktów, zapór i terenów pogórniczych, ocena uszkodzonych budowli wywołanych działalnością człowieka, ocena urabialności skały w kamieniołomach. Metoda ta pozwala wyznaczyć parametry geotechniczne w sposób pośredni z wykorzystaniem klasyfikacji jakości górotworu oraz dostarcza informacji o strukturze ośrodka i występowaniu stref osłabienia.