Poszukiwanie złóż

Geofizyczne badania dostarczają cennych informacji z zakresu poszukiwań i eksploatacji złóż surowców skalnych oraz są atrakcyjnym uzupełnieniem bardziej powszechnych metod , takich jak kosztowne wiercenia. Stosowanie różnych metod geofizycznych jak sejsmika inżynierska(refrakcja, refleksja, MASW) lub badania elektrooporowe(tomografia elektrooporowa ERT) pomagają w określeniu zasobów złoża oraz planowaniu operacji przed wykopem. W łatwy i skuteczny sposób wyznaczają granicę oraz głębokość do poszukiwanych złóż a także określają właściwości fizyczne skały. Dodatkowo możliwe jest wyznaczenie parametrów złoża jak :– miejsca silnie spękane– dyslokacje– przewarstwienia ilaste– pustki krasowe– uskoki– kieszenie wietrzeniowe . Powierzchniowe metody geofizyczne są bardzo ekonomiczne i szybkie w porównaniu z tradycyjnymi wierceniami oraz mogą być prowadzone przed, lub w ramach procesu prospekcji

 

 

 

 

 

Firma GeoVolt przeprowadziła wiele prac nad oceną ilościową i jakościową złóż surowców skalnych oraz kruszyw naturalnych. Posiadany przez nas nowoczesny sprzęt oraz najnowocześniejsze oprogramowanie do przetwarzania i interpretacji danych geofizycznych pozwala efektywnie rozwiązać problemy związane z oceną zasobności złoża.

 

Badanie metodą obrazowania elektrooporowego wykonywane jest przy użyciu aparatury pomiarowej ARES produkcji czeskiej firmy GFinstruments. Zarejestrowane dane są przetworzone oraz zinterpretowane za pomocą oprogramowania Res2Dinv. Jako wynik zostają przedstawione geoelektryczne przekroje 2D w postaci izoomów oraz mapa głębokości do starszego podłoża. W przypadku zaprojektowania większej ilości badań jako wynik zostanie przedstawiony model 3D badanego rejonu.

 

Rys. Przykład wykonanego profilu na złożu piaskowców – widoczne osłabienie złoża. Rys. Przykład wykonanego profilu na złożu piaskowców – widoczne osłabienie złoża.

 

Rys. Lej krasowy w obrębie złoża wapieni dewońskich. Rys. Lej krasowy w obrębie złoża wapieni dewońskich.

 

Rys. Profil elektrooporowy na złożu dolomitów i wapieni. Rys. Profil elektrooporowy na złożu dolomitów i wapieni.

 

Rys. Profil elektrooporowy wykonany na złożu piasków i żwirów. Rys. Profil elektrooporowy wykonany na złożu piasków i żwirów.

 

Rys. Mapa dokumentacyjna. Głębokość do starszego podłoża.