Kowala

Celem badań geofizycznych, wykonywanych metodą tomografii elektrooporowej było określenie głębokości zalegania stropu starszego podłoża wykształconego w rejonie badań, jako wapienie. Badaniami geofizycznymi należało również rozpoznać wgłębną budowę złoża w tym strefy intensyfikacji procesów wietrzeniowych oraz obszary występowania piasków kwarcowych stanowiących materiał niepożądany w złożu.