sejsmika
POSZUKIWANIE WODY
Metoda tomografii elektrooporowej ERT

Do poszukiwania wody stosujemy najbardziej zaawansowaną z metod elektrycznych – metodę tomografii elektrooporowej ERTumożliwiającą szczegółowe odwzorowanie rozkładu oporności elektrycznej ośrodka. Fizycznie pomiar polega na uziemieniu wzdłuż odcinka pomiarowego, w równych odstępach, kilkudziesięciu lub kilkuset elektrod, i wykonaniu pomiarów dla wszystkich 4 elektrodowych kombinacji tych elektrod.
Dzięki temu uzyskujemy szczegółowe odwzorowanie zróżnicowania oporności elektrycznej ośrodka w przekroju wzdłuż linii pomiarowej a to z kolei przekłada się na rozpoznanie warstw geologicznych.
Różne grunty mają swoją charakterystyczną oporność dlatego na tej podstawie można wnioskować na temat miąższości warstwy wodonośnej oraz jej przebiegu i zróżnicowania litologicznego.

sejsmika

geoelektryka1georadar2

Badania prowadzimy dla warstw „płytkich” – czwartorzędowych oraz w głębokich warstwach starszego podłoża:

ZASTOSOWANIE

  • WARSTWY PŁYTKIE – CZWARTORZĘD – piaski, gliny, iły, pyły

 

warstwy plytkie

Podstawą zastosowania metody geofizycznej -elektrooporowej w poszukiwaniach warstw wodonośnych jest fakt, iż oporność elektryczna warstwy wodonośnej występującej w rejonie badań jest znacząco wyższa, niż oporność otaczających w podłożu warstw spoistych. Stąd wysoki gradient oporności występujący na granicy warstw jest podstawą do wyznaczenia stropu i spągu warstwy wodonośnej.

Na podstawie przebiegu granicy elektrooporowej pomiędzy warstwą wysokooporową a warstwami niskooporowymi można wnioskować na temat miąższości warstwy wodonośnej oraz jej przebiegu i zróżnicowania litologicznego.

  • WARSTWY STARSZE – poszukiwanie wody w podłożu skalnym

 

warstwy plytkie

Podstawą zastosowania metody geofizycznej -elektrooporowej w poszukiwaniach warstw wodonośnych jest fakt, iż oporność elektryczna warstwy wodonośnej występującej w rejonie badań jest znacząco wyższa, niż oporność otaczających w podłożu warstw spoistych. Stąd wysoki gradient oporności występujący na granicy warstw jest podstawą do wyznaczenia stropu i spągu warstwy wodonośnej.

Poszukiwanie wody w podłożu skalnym jest bardziej skomplikowane i wymaga dużej wiedzy, oraz dodatkowych informacji w postaci danych archiwalnych, map geologicznych i hydrogeologicznych. Do każdego tematu należy podejść indywidualnie w zależności od rodzaju skały w podłożu.

 

  • PROCEDURA

Zadzwoń do nas
omówienie problemu
ustalenie terminu

Projektowanie badań
sprawdzemnie map geologicznych, hydrogeologicznych oraz danych archiwalnych badanego rejonu
zaprojektowanie badań na podstawie zdjęć satelitarnych

Akwizycja danych
wykonanie badań terenowych (pomiar geofizyczny, prace geodezyjne)
wywiad terenowy (zebranie wszystkich przydatnych informacji z terenu)

Opracowanie danych
wstępne wyniki tuż po pomiarze pokazywane na laptopie
kompleksowe sprawozdanie z badań geofizycznych zostanie dostarczone do inwestora po około tygodniu czasu

Zapraszamy również na stronę
www.poszukiwanie-wody.pl

Senatorska 53h/2
35-317 Rzeszów

792 234 149

biuro@geovolt.pl

Sprawdź również:

GeoVolt zapraszamy do kontaktu