Tomografia elektrooporowa Poznań

Metoda elektrooporowa znalazła zastosowanie w geologii oraz geofizyce, a opiera się na zjawisku przewodnictwa prądu elektrycznego przez grunt. Wykorzystuje się ją do rozpoznawania budowy geologicznej podłoża w badaniach hydrogeologicznych oraz geologiczno-inżynierskich. Wiedza na temat budowy geologicznej przydatna jest m.in. w rozpoznaniu struktur wodonośnych, poszukiwaniach złóż kruszywa czy metali.

Tomografia elektrooporowa Poznań

Metoda elektrooporowa powstała na początku XX w. we Francji, w Polsce znalazła szerokie zastosowanie dopiero w drugiej połowie stulecia. Pomiary tą metodą wykonuje się specjalistyczną aparaturą pomiarową, a ona sama znalazła zastosowanie w:

 • rozpoznaniu budowy geologicznej gruntu,

 • poszukiwaniu i rozpoznawaniu struktur wodonośnych, do wykorzystania jako źródła zaopatrzenia większych ujęć wody podziemnej, np. wodociągów, a także dla zdefiniowania parametrów hydrogeologicznych,

 • we wstępnym rozpoznaniu złóż kopalin,

 • rozpoznawaniu zanieczyszczeń właściwych dla danego obszaru wód i gruntu,

 • w archeologii,

 • rozpoznawaniu budowy wałów oraz nasypów,

 • określaniu stref rozluźnień gruntu,

 • w rozpoznaniu konkretnej działki pod kątem poboru wody,

 • rozpoznaniu lokalizacji otworów studziennych oraz określeniu profilu litologicznego otworu studziennego,

 • lokalizacji obiektów metalowych,

 • badaniu kierunku, prędkości i wielkości przepływu wody,

 • lokalizowaniu pustek po robotach górniczych.

Metoda elektrooporowa, na czym polega?

Tomografia elektrooporowa przeprowadzana w Poznaniu wykorzystuje system urządzeń składających się z elektrod prądowych oraz potencjałowych. W trakcie pomiarów przez elektrody prądowe przepływa prąd wyprodukowany przez urządzenie sterujące. Napięcie generowanego prądu mierzone jest w elektrodach potencjałowych. Założona odległość zachowana pomiędzy nimi umożliwia odczytanie wartości oporności dla danego punktu. Wartość ta stanowi wskaźnik pomiaru dla interpretacji geologicznej. Zwiększając odległość pomiędzy elektrodami, powiększa się jednocześnie pole elektryczne wnikające również w głąb gruntu. Dzięki temu zjawisku uzyskuje się dane również w obszarze wgłębnej budowy obszaru geologicznego.

Nowoczesne przyrządy stosowane dzisiaj do pomiarów nie tylko uprościły samą czynność tomografii elektrooporowej w Poznaniu, ale charakteryzują się również wysoką dokładnością. Urządzenia samoczynnie zaznaczają położenie punku pomiarowego i dokonują mierzenia cech gruntu, zapamiętując wyniki. Po zakończeniu sesji opomiarowania urządzenie wykreśla na mapie postać graficzną wyników, tym sposobem przyczyniając się do przejrzystości i dokładności interpretacji.

Senatorska 53h/2
35-317 Rzeszów

792 234 149

biuro@geovolt.pl

Sprawdź również:

GeoVolt zapraszamy do kontaktu